Licencja Prywatna

Nabywając programy z serii Cud Narodzin kupujesz udział w indywidualnym procesie szkoleniowym, w którym materiały szkoleniowe dostępne są na nośniku CD, pod postacią książki lub na platformie elearningowej.

Dokonując zakupu akceptujesz treść niniejszej licencji.

Kupując program szkoleniowy masz prawo do korzystania z materiałów Cudu Narodzin dla własnego, prywatnego użytku.

Zabronione jest dalsze odsprzedawanie, rozpowszechnianie, upublicznianie w całości lub w części, darmowe przekazanie lub użyczenie zakupionych treści.

 

UMOWA LICENCYJNA

Umowa licencyjna na nagranie („Umowa”) zawarta w dniu dokonania zakupu w Sklepie internetowym Cud-narodzin.pl pomiędzy:

Karolina Piotrowska, Lindenallee 20, 16307 Tantow, Germany

a Klientem Sklepu

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem umowy jest:
 • Udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z nagrań dostępnych w programach z serii Cud Narodzin na zasadach opisanych w dalszej części Umowy,
 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na ww. nagranie.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy ww. Nagrania. Ponadto Licencjodawca oświadcza, że Nagranie dostarczone Licencjobiorcy jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

DEFINICJE

 1. Nagrania – chronione prawem autorskim nagranie audio stanowiące część programów z serii Cud Narodzin wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi nagraniem
 2. Kopia Nagrania – nagranie zwielokrotnione i zapisane na jakimkolwiek nośniku, wystarczającym do korzystania z Nagrania przez Licencjobiorcę;
 3. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

KOSZTY ZAKUPU LICENCJI

 1. Licencjobiorca dokonuje płatności za  pomocą przelewu lub płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie.
 2. Za datę zapłaty uważa się datę sporządzenia przelewu.
 3. Odbiorcą faktury i płatnikiem jest osoba dokonująca zapłaty za zamówienie w Sklepie Internetowym.

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy, jak również terminowego uiszczania zapłaty.
 2. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym ma być zainstalowane Nagranie.
 3. Licencjobiorca zainstaluje Nagranie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Licencjodawcy po dokonaniu opłaty.
 4. Licencjobiorca może używać Nagrania na więcej niż jednym odtwarzaczu.

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

 1. Licencjodawca jest obowiązany do udostępnienia Licencjobiorcy Nagrania wraz z dokumentacją na warunkach określonych w niniejszej Umowie w terminie 14 dni roboczych od dokonania płatności.
 2. Licencjodawca przekaże instrukcję aktywacji Nagrania na sprzęcie Licencjobiorcy.
 3. Licencjodawca w ramach usługi bieżącej pomocy technicznej usunie wady lub awarie bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub awarii.  Lincencjonodawca przyjmuje uwagi i pytania Lincencjobobiorcy pod adresem bok(at)cud-narodzin.pl
 1. W celu umożliwienia korzystania z Nagrania Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy nośnik Nagrania w postaci pliku .mp3 do pobrania, a jeśli zamówienie Lincencjonobiorcy to uwzględniało również Nagranie na nośniku CD lub DVD. Licencjobiorca nabywa własność Nośnika w terminie 14 dni od daty zaksięgowania platności, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką pocztową poleconą.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z Nagrania, bez odrębnego wynagrodzenia, wszelkich wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Nagrania w terminie ustalonym zgodnie przez strony, nie dłuższym jednak niż w terminie 35dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Licencjobiorcę. Zgłoszenie zauważonych nieprawidłowości lub problemów Licencjobiorca może dokonać, według swego wyboru, na adres e-mail Licencjodawcy: bok@cud-narodzin.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: 600904510 lub pisemnie na adres Karolina Piotrowska, Kopernika 6/1, 70-241 Szczecin bądź Lindenallee 20, 16307 Tantow, Germany.
 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy rękojmi z tytułu wad Nagrania lub Nośnika na okres 10 miesięcy. Strony zgodnie ustalają, iż Licencjodawca  ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Nagrań.
 2. Licencjodawca udziela licencji na Nagrania stanowiące element programów Cud Narodzin, zgodnie z Prawem autorskim na następujących polach eksploatacji:
  a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie nagrania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlenia, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody uprawnionego;
  b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.
 3. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
  a) Sporządzanie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego;
  b) Obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania nagrania przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza Nagrania na nośniku, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Nagrania.
 4. Do pozostałych elementów Nagrania, niebędących jednocześnie utworem dźwiękowym stosuje się przepisy Prawa Autorskiego dotyczące utworów. Licencjodawca udziela licencji na pozostałe elementy Nagrania w zakresie niezbędnym do jego używania podczas wykonywania zadań statutowych Licencjobiorcy i na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Nagrania.CZAS TRWANIA UMOWY I ZASADY JEJ WYPOWIADANIA

 

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, jednakże nie krócej niż na 5 lat.
 2. każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący narusza istotne postanowienia Umowy i nie usunęła takich naruszeń w terminie 14 dni od stosownego żądania drugiej strony.
 3. wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Najpóźniej w dniu wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorca zwróci wszelkie materiały udostępnione przez Licencjodawcę na podstawie niniejszej Umowy.

INNE POSTANOWIENIA

Umowa nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Licencjobiorca oświadcza, ze znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3).
 2. Licencjobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.