REGULAMIN SKLEPU i STRONY CUD-NARODZIN.PL

REGULAMIN SKLEPU i STRONY CUD-NARODZIN.PL

I Wstęp.

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.cud-narodzin.pl, prowadzi firma Online Kurse und Schulungen zum Thema Psychologie und Swxologie, Karolina Piotrowska, Lindenalle 20, 16307 Tantow, Germany zwana dalej Firmą
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu cud-narodzin.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego na wybranym przez siebie nośniku

 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów. W sklepie internetowym cud-narodzin.pl towary zamawiać można 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronach sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu zwanym dalej Klientem, a Firmą
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez  przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunku) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczne dokonanie rejestracji. Każdy zarejestrowany Klient sklepu otrzymuje informacje na etapie realizacji złożonego zamówienia za pomocą przygotowanych informacji przesyłanych przez pocztę elektroniczną.
 5. Zamówienie towaru w sklepie oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.
 6. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu.
 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Do kasy” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności Transferuj), użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub rachunku.
 9. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Do kasy” lub „Kontynuuj”  stanowi ofertę Klienta złożoną Firmie co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 11. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie dokonania przez Klienta płatności.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych transferuj.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

 

III Polityka cenowa i metody płatności.

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
2. Sklep cud-narodzin.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a) przelewem bankowym na konto
b) za pomocą płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym transferuj.pl przed dostawą.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl

W przypadku wyboru płatności elektronicznej i przelewem brak otrzymania płatności na rachunek Firmy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (np. serwisu transferuj.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Firma nie jest płatnikiem podatku VAT, za każdą dokonaną transakcję sprzedaży lub zwrotu wystawiany jest rachunek.

IV Dostępność towaru i sposób korzystania z towaru

1.Towary dostępne w magazynie przesyłamy w przeciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie.

 1. W przypadku składania zamówienia na towar, którego nie ma w magazynie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości co najmniej 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po wpłaceniu zaliczki. Jeżeli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 2. Sklep cud-narodzin.pl oferuje autorskie programy relaksacyjne oraz szkolenia z zakresu psychologii, seksuologii, relaksacji, hipnozy i autohipnozy. Każda kopia programu znakowana jest w indywidualny numeryczny sposób, który umożliwia Firmie dokonanie identyfikacji osoby dokonującej zakupu. W przypadku wycieku autorskich programów do sieci lub innego niezgodne z nabytą licencją wykorzystania szkolenia/programu (np. płatnego bądź bezpłatnego udostępnienia osobie trzeciej, kopiowania, rozpowszechniania) Firma podejmie wszystkie kroki w celu namierzenia sprawcy wycieku i przekaże sprawę odpowiednim organom ścigania. Upublicznienie autorskich programów  i szkoleń w całości lub części bez posiadania pisemnej zgody autora sklepu jest zabronione!
 3. Z autorskich programów Firmy korzystać mogą jedynie osoby zdrowe, nie cierpiące na zaburzenia psychiczne ani epilepsję, schizofrenię bądź zaburzenia paranoidalne ani chorobę afektywną dwubiegunową. Każda osoba chora korzysta z programów cud-narodzin na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 4. Zawarte w programach Cud Narodzin wskazówki i informacje natury medycznej są jedynie subiektywną opinią bazującą na posiadanych przez autorów programu doświadczeniach i wiedzy. Nie są poradą medyczną i nie mogą być za taką uznawane! Wszelkie kwestie natury medycznej należy konsultować indywidualnie ze swoim lekarzem bądź położną!
 5. Z programów relaksacyjnych cud narodzin nie można korzystać w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź podczas innych czynności wymagających szczególnie skupionej uwagi. Słuchając programów relaksacyjnych w czasie takich czynności robisz to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 6. Opisywane spodziewane efekty korzystania z programów z serii Cud Narodzin nie stanowią oferty sklepu. Sklep nie daje gwarancji osiągnięcia opisanych efektów. Klient dokonując zakupu rozumie, że osiągnięty efekt pracy z programami z serii Cud Narodzin może być różny u różnych ludzi i zależny od wielu czynników.
 7. Indywidualne konsultacje emailowe lub skypowe oferowane są jako usługi specjalistyczne, w czasie których Klient ma możliwość indywidualnej konsultacji swojego problemu ze specjalistą. Specjaliasta gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej zgodnej z obowiązującymi ustaleniami.
 8. Decydując się na konsultację emailową Klient rozumie, że z przyczyn niezależnych od Firmy (np. atak hakerski) treść wiadomości może zostać upubliczniona niezależnie od wiedzy i woli Firmy.  Jednocześnie Firma dokłada wszelkich starań, aby ryzyko takiej sytuacji ograniczyć.
 9. Firma zachęca Klientów korzystających z konsultacji emailowych lub skypowych do wykorzystywania w tym celu bezpiecznych kont pocztowych i nicków, najlepiej nie zawierających imienia ani nazwiska Klienta. 

  V Czas wysyłki, dostawa. 

 10. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
 11. W przypadku zamawiania kilku produktów na życzenie klienta, zamówienie może zostać rozdzielone na dwie, osobne przesyłki, jednak koszty obu przesyłek poniesie zamawiający. O chęci takiego zrealizowania zamówienia zamawiający powinien poinformować sklep telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.
 12. Jeśli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie firmy, koszty drugiej przesyłki pokrywa firma.
 13. Zamówienia przekraczające  wartość 380zł są wysyłane na koszt Firmy. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przy akceptacji składanego zamówienia.
 14. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

VI Sytuacje szczególne

 1. W przypadku niewłaściwie podanego adresu dostawy przez Klienta, koszt zwrotu przez dostawcę oraz powtórnej wysyłki zamówionych pozycji pokrywa Klient.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenia czasu dostawy z przyczynie nieleżących po stronie sklepu.

VII Reklamacje i zwroty

 

 1. Firma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r..
 2. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 3. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej rachunkiem reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez oraz odesłanie towaru wraz z rachunkiem listem poleconym lub paczką na adres korespondencyjny: Kopernika 6/1, 70-241 Szczeci z dopiskiem: „Reklamacja Cud Narodzin”.  Przed wysyłką towaru Klient zobowiązany jest do mailowego bądź telefonicznego poinformowania Sprzedawcy o chęci złożenia reklamacji. Towary odsyłana za pobraniem lub bez wcześniejszego poinformowania Sprzedawcy nie będą przyjmowane. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Cud Narodzin Karolina Paulina Piotrowska wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 7. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu, nie później jednak niż 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (za pomocą wysłania listu poleconego, lub takiego oświadczenia na adres bok( at )cud-narodzin.pla następnie przysłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony (a więc nie posiada wgnieceń, wklęśnięć, uszkodzeń mechanicznych, rys, śladów wkładania pamięci usb do komputera, posiada oryginalnie zaklejony i zabezpieczony pendrive, nieużywaną płytę CD) w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi metki i etykietami.Dołączony musi być także dowodu zakupu (rachunek). Pieniądze  odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towarów do Klienta. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 8. Prawo do rezygnacji z zamówienia przysługuje Klientowi, który zakupił „fizyczną” (nie cyfrową) wersję szkolenia lub programu. W przypadku zakupu wersji „wirtualnej”/”cyfrowej” prawo do rezygnacji z zamówienia przysługuje osobom, których aktywność na serwerze nie była zarejestrowana, to jest takim, które nie pobrały materiałów szkoleniowych. Możliwość rezygnacji z zamówienia przysługuje w terminie 10 dni od jego złożenia.
 9. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego lub w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar był używany, to jest w szczególności w sytuacji gdy płyta jest porysowana, zerwane są naklejki zabezpieczające, książka nosi ślady użytkowania, program nie posiada oryginalnego zamknięcia bądź zamknięcie to jest rozerwane, naruszone lub widoczne są ślady jego klejenia.
 10. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 11. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki dotyczące zwrotu lub wymiany towaru, które zostały wysłane przez Klientów, a następnie zaginęły na Poczcie Polskiej.
 12. W celu dokonania wymiany należy złożyć nowe zamówienie w sklepie i w uwagach wpisać
  „Wymiana w ramach zwracanego zamówienia nr ….” (w wykropkowane miejsce należy wpisać nr zamówienia, które będzie zwracane)

 

VIII Pozostałe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w imieniu klienta przez osoby trzecie.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w sklepach internetowych cud-narodzin.pl strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi polskiemu właściwemu siedzibie Firmy lub wskazanemu przez Firmę.
 3. Zarówno Sklep jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 4. Każde, niezgodne z prawem korzystanie z Sklepu i poszczególnych elementów jego zawartości, jest zabronione i może być sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez wyraźny przepis prawa. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Serwisie można uzyskać pod adresembok( at )cud-narodzin.pl
 5. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 6. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Cud Narodzin Karolina Paulina Piotrowska wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 7. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 8. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 11. Cud Narodzin  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 12. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji.

IX Administracja i ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowania stron i serwisów cud-narodzin.pl oraz Klienta jest Firma.
 2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w sposób określony w powyższym Regulaminie i Polityce Prywatności. W celu wykupienia usług, Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą.
 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem polegającej na świadczeniu usług  szkoleniowych i konsultacyjnych zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są sprzedawane bądź bezpłatnie udzielane innym podmiotom gospodarczym. Jednocześnie podane dane są wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych Firmy, to jest mogą służyć do stworzenia odpowiednio stargentowanej reklamy, wysyłania newsletterów, przesyłania informacji handlowych.
 9. Administrator informuje Użytkowników, że udział w grupach wsparcia, oferowanych jako uzupełnienie materiałów szkoleniowych odbywa się na ryzyko i za zgodą Użytkowników. W serwisach zewnętrznych Administrator nie gwarantuje ochrony danych osobowych.
 10. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych i wsparcia technicznego, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.